Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Opublikowano: 2022-02-22 11:26, Numer artykułu: 50033 , Autor: A.Hałupka

 

ZARZĄDZENIE 6/2023/2024

Dyrektora Zespołu Szkół nr 8 w Bydgoszczy

z dnia 26.10.2023r. w sprawie  sprawie wniosków o świadczenie socjalne

 1. Wnioski należy wypełnić zgodnie ze stanem rzeczywistym

 2. Dochód oblicza się z uwzględnieniem wszelkich przychodów po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem dochodów uzyskiwanych przez wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

 3.  Do rozliczenia bierzemy wynagrodzenie brutto z ostatnich trzech miesięcy (lipiec, sierpień, wrzesień-2023) (uśrednione wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy w Zespole Szkół nr 8 można uzyskać u pani Katarzyny (były gabinet księgowej) od wtorku  31.10.2023r. – zapytać, zadzwonić, samemu obliczyć).

 4.  Należy uwzględnić wszystkie dodatkowe dochody z innych źródeł.

Do dochodu zalicza się:

 • składniki wynagrodzeń osobowych,

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, („13” dodajemy 1/12 kwoty do każdego miesiąca)

 • dochód z działalności gospodarczej, 

 • zasiłki z ubezpieczenia społecznego (z wyj. pogrzebowych, porodowych i pielęgnacyjnych oraz rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego),

 • emerytury i renty,

 • dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla rencistów i emerytów,

 • świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina „500 +”

 • dochód z najmu, (np. wynajem pomieszczeń gospodarczych, inne),

 • dochód z pracy dodatkowej (np. praca ajencyjna, umowy zlecenia, umowy o dzieło, projekty unijne,),

 • stypendia i wynagrodzenia ucznia pobierającego naukę zawodu,

 • zasiłek dla bezrobotnych,

 • dochód z gospodarstwa rolnego obliczony na podstawie zaświadczenia z Urzędu Gminy (1 ha przeliczeniowy),

 • alimenty 

 • dla osoby płacącej alimenty stanowią one koszt, o który należy pomniejszyć dochód wykazany we wniosku (pod warunkiem udokumentowania faktu płacenia alimentów oraz podania ich wysokości z ostatnich trzech miesięcy).

 1.  Dodajemy do siebie wszystkie obliczone średnie dochody członków rodziny
  i dzielimy przez liczbę członków rodziny i wpisujemy kwotę dochodu brutto.

 2. Wnioski składamy w sekretariacie do 14.11.2023r. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane. 

 3. Jest możliwość skorzystania z bezzwrotnych zapomóg losowych dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej z powodu zdarzeń losowych (np. kradzież, włamanie, pożar, zalanie mieszkania, ciężkiej lub długotrwałej choroby, a także w wyniku innych obiektywnych czynników, które
  w znacznym stopniu wpłynęły na pogorszenie warunków życiowych i bytowych). 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 

 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 8  Ewa Szulc

 

 


Pliki do pobrania: