Usprawiedliwienia i zwolnienia

Opublikowano: 2021-11-21 20:23

 

Usprawiedliwienia i zwolnienia z lekcji:

1) Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia mają obowiązek usprawiedliwiania nieobecności swojego dziecka na zajęciach edukacyjnych.

2) W przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole, rodzice dziecka lub jego prawni opiekunowie

zobowiązani są do powiadomienia wychowawcy klasy o przyczynie tej nieobecności.

3) W przypadku nieobecności ucznia trwającej dłużej niż 5 dni i braku informacji od rodziców, wychowawca klasy ma obowiązek skontaktować się z rodzicami w celu poznania przyczyn nieobecności.

4) Każda nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych musi być usprawiedliwiona w dzienniku elektronicznym w zakładce frekwencja (opcja usprawiedliw) lub w formie pisemnej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w terminie do dwóch tygodni od powrotu dziecka do szkoły.

5) Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia ma wpływ na ocenę jego zachowania.

6) Uczeń może być zwolniony z zajęć edukacyjnych na pisemną prośbę rodziców lub prawnych opiekunów za pomocą dziennika elektronicznego lub pisemnie  z dopiskiem: „Biorę odpowiedzialność za drogę dziecka do domu", lub przez osobisty odbiór.

7) Zgodę na zwolnienie z lekcji, na podstawie pisemnej zgody rodziców, wyraża wychowawca, nauczyciel przedmiotu,   dyrektor lub wicedyrektor.