Standardy ochrony małoletnich

Opublikowano: 2024-02-09 12:29, Numer artykułu: 78667 , Autor: A.Hałupka

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH – są to konkretne spisane reguły, zasady, praktyki, które gwarantują, że małoletni w szkole są bezpieczni, nie doznają krzywdzenia ze strony
pracowników, wolontariuszy a co więcej i rówieśników.

Szkoła ustanowiła i wprowadziła w życie „Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa”.

W dokumencie „Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem przez dorosłych i zapewnienia im bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 8 w Bydgoszczy” zapisane są:

  • procedury zgłaszania podejrzeń oraz podejmowania interwencji, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia małoletniego lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony osób obcych, członków rodziny, personelu szkoły oraz rówieśników;
  • zasady dostępu małoletniego do Internetu oraz ochrony małoletnich przed szkodliwymi treściami;
  • zasady bezpiecznych relacji personelu szkoły z małoletnimi, określające jakie zachowania są niedozwolone w kontakcie z uczniami.

Zapisy zawarte w dokumencie „Standardów ochrony małoletnich” przed krzywdzeniem obowiązują wszystkich pracowników szkoły, w tym wolontariuszy oraz praktykantów.
Pełne wersje dokumentów dostępne są w sekretariacie szkoły, bibliotece, u pedagogów i psychologa. 

STANDARD 1.
Zespół Szkół nr 8 im. H. Ch. Andersena w Bydgoszczy, zwany dalej Placówką ustanowił i wprowadził w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa.
1. Placówka ustanowiła Politykę Ochrony Dzieci, w której zostały zapisane zasady mające zapewnić dzieciom ochronę przed krzywdzeniem.
2. Polityka i zasady ochrony dzieci i młodzieży obowiązują wszystkich członków personelu placówki.
3. Polityka Ochrony Dzieci obejmuje następujące zagadnienia:

  • zasady zapewniające bezpieczne relacje między dziećmi a personelem, w szczególności zachowania niedozwolone wobec dzieci i młodzieży,
  • procedury interwencji, które określają, jakie działania należy podjąć, jeśli pojawią się sygnały wskazujące na krzywdzenie dziecka lub na zagrożenie jego bezpieczeństwa ze strony osób obcych, członków rodziny lub personelu placówki,
  • procedury i osoby odpowiedzialne do składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego oraz zawiadamiania sądu opiekuńczego,
  • zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia,
  • zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu,
  • procedury ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami oraz utrwalonymi w innej formie wraz z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo sieci komputerowej w placówce.

Dyrekcja placówki wyznaczyła osoby odpowiedzialne za monitorowanie realizacji Standardów
ochrony małoletnich, w tym Polityki Ochrony Dzieci.
Wskaźniki realizacji standardu:
1. Dokument Polityki Ochrony Dzieci jest ustanowiony w placówce.
2. Specjaliści i nauczyciele znają metody i narzędzia edukacji dzieci, dysponują scenariuszami zajęć, materiałami edukacyjnymi dla dzieci z różnych grup wiekowych.
3. Specjaliści i nauczyciele znają metody i narzędzia edukacji rodziców w zakresie:
      1) wychowania dzieci bez przemocy,
      2) ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem,
      3) ochrony dzieci przed zagrożeniami w Internecie.
4. Rodzicom została przekazana wiedza w zakresie ochrony dzieci przed przemocą, przed zagrożeniami w Internecie.
5. Rodzice znają Standardy Ochrony Małoletnich obowiązujące w placówce.
STANDARD 2.
Placówka monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci
1. W zasadach rekrutacji i zatrudniania pracowników w placówce przewidziany jest obowiązek składania przez pracownika oświadczenia o niekaralności za przestępstwa seksualne

(rozdz. XXVk.k.) oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego.
2. W przypadkach podejrzeń zagrożenia bezpieczeństwa lub krzywdzenia dziecka ze strony pracowników placówki zawsze podejmowane są działania określone w Polityce Ochrony
Dzieci przed krzywdzeniem.

Wskaźniki realizacji standardu:
1. Oświadczenie dyrektora placówki o złożeniu oświadczeń przez pracowników placówki.
STANDARD 3.
Placówka zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia.
1. Rozpoczynając pracę w placówce, wszyscy członkowie personelu zapoznają się, co potwierdzają podpisem, z obowiązującą w placówce Polityką Ochrony Dzieci przed
krzywdzeniem oraz pozostałymi procedurami w ramach Standardów.
2. Wszyscy członkowie personelu placówki są przeszkoleni w zakresie rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i właściwego reagowania na nie.

O formie szkolenia decyduje placówka (e-learning, szkolenie wewnętrzne, szkolenie zewnętrzne).
3. Specjaliści i nauczyciele zatrudnieni w placówce mają wiedzę w zakresie metod i narzędzi edukacji dzieci nt. unikania zagrożeń przemocą, w tym w Internecie.
4. Specjaliści i nauczyciele zatrudnieni w placówce mają wiedzę w zakresie metod i narzędzi edukacji rodziców nt.
1) wychowania dzieci bez przemocy,
2) ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem,
3) ochrony dzieci przed zagrożeniami w Internecie.
Przekazują tę wiedzę rodzicom podczas zebrań z rodzicami, konsultacji oraz drogą elektroniczną
przez dziennik
Wskaźniki realizacji standardu:
1. Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni i posiadają niezbędną wiedzę w zakresie rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci, reagowania na nie. Znają i stosują Standardy Ochrony Małoletnich obowiązujące w placówce.
2. W placówce, w miejscach dostępnych dla dzieci wywieszone są:
1) informacje nt. numerów bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży,
2) informacje, jak szukać pomocy w przypadku krzywdzenia.

STANDARD 4.
Placówka oferuje dzieciom edukację w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem.
1. W placówce organizowane są zajęcia edukacyjne dla dzieci w zakresie: praw dziecka oraz ochrony przed przemocą, w tym w Internecie.
2. W placówce dostępne są materiały edukacyjne dla dzieci w zakresie: praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą, w tym w Internecie.

Wskaźniki realizacji standardu:
1. W każdej klasie/grupie zostały przeprowadzone takie zajęcia nt. ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem oraz unikania zagrożeń w Internecie - w wymiarze co najmniej godziny lekcyjnej.
2. W placówce, w miejscach dostępnych dla dzieci wywieszone są informacje nt. praw dziecka, zasad ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem, zasad bezpieczeństwaw Internecie.
3. Specjaliści dysponują materiałami edukacyjnymi dla dzieci (ulotki, broszury, książki). Nauczyciele i dzieci są poinformowani o dostępności tych materiałów.
4. Dzieci znają Standardy Ochrony Małoletnich (treści ich dotyczące).

STANDARD 5.
Placówka zapewnia dostępność do informacji na temat możliwości uzyskania pomocy w sytuacjach krzywdzenia dziecka lub zagrożenia dziecka przemocą czy wykorzystywaniem.
1. Pracownicy placówki i rodzice mają łatwy dostęp do danych kontaktowych placówek oraz instytucji zajmujących się ochroną dzieci zapewniających pomoc i opiekę w nagłych wypadkach.
2. Dzieci otrzymują informacje do kogo i gdzie mogą się zwrócić o pomoc i radę w wypadku krzywdzenia, wykorzystywania. W szczególności powszechnie dostępna jest informacja o anonimowych telefonach zaufania dla dzieci.
Wskaźniki realizacji standardu:
1. Dostępność takich informacji w pokoju nauczycielskim, w gabinetach specjalistów oraz na stronie internetowej placówki.
2. W placówce, w miejscach dostępnych dla dzieci wywieszone są informacje nt. numerów bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży, informacje, jak szukać pomocy w przypadku krzywdzenia.

STANDARD 6.
Placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci.
1. Przyjęte Standardy i Polityka Ochrony Dzieci przed przemocą są monitorowane i weryfikowane (oceniane) - przynajmniej raz na dwa lata.
2. Wyznaczone są osoby odpowiedzialne za monitoring i weryfikację Standardów w placówce.
3. W ramach monitoringu Standardów i Polityki Ochrony Dzieci przed przemocą osoby odpowiedzialne w placówce konsultują się z dziećmi i z ich rodzicami/opiekunami.
Wskaźniki realizacji standardu:
1. Co dwa lata opracowane jest sprawozdanie z oceny realizacji Standardów Ochrony Małoletnich w placówce.