Kryteria punktowe

Opublikowano: 2024-03-19 21:16, Numer artykułu: 80159 , Autor: A.Hałupka

Szczegółowe zasady ustalania oceny zachowania w systemie punktowym

1. W szkole obowiązuje punktowy system oceniania zachowania, który utworzono z uwzględnieniem:

- obowiązków ucznia zapisanych w Statucie Szkoły

- Programu Wychowawczo- Profilaktycznego

- zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

2. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 160 punktów, co odpowiada ocenie zachowania – dobre.

3. Uczeń może wypracować swoim zachowaniem dodatkowe punkty lub je stracić według zasad punktacji podanych w tabeli.

4. Jeżeli uczeń uzyskał w semestrze:

minus 20 pkt., bez względu na ilość zdobytych dodatnich punktów nie może mieć oceny wzorowej,

minus 40 pkt., to nie może mieć oceny wyższej niż  bardzo dobry,

minus  60 pkt., to nie może mieć oceny wyższej niż dobry.

minus 80 pkt., to nie może mieć oceny wyższej niż poprawny